Všeobecné obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení

1.1  Společnost PR Stars, s.r.o. se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ 29152283, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 204483, (dále jen ,,Prodávající“) je provozovatelem internetového obchodu umístěného na webové stránce www.karolina-pliskova.com/obchod/ (dále jen ,,Webová stránka“).

1.2  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí na smluvní vztahy uzavřené mezi Prodávající a Kupujícím.

1.3  Pro účely VOP jsou následujícím způsobem definovány tyto pojmy:

  • VOP znamenají tyto obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o koupi Zboží;
  • Smlouva znamená kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, uzavřená doručením potvrzení Objednávky Kupujícímu e-mailem;
  • Zboží znamená zboží vystavené k prodeji;
  • Cena Zboží nebo také Kupní cena znamená cenu včetně DPH, za kterou Prodávající nabízí k prodeji Zboží Kupujícímu;
  • Prodávající znamená společnost PR Stars, s.r.o. se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ 29152283, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 204483;
  • Kupující nebo spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
  • Objednávka Zboží znamená návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží učiněný Kupujícím;
  • Potvrzení Objednávky znamená závazné potvrzení Objednávky učiněné Prodávajícím, tj. akceptace návrhu Smlouvy, přičemž za Potvrzení Objednávky se považuje doručení potvrzení o přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu;
  • Webové stránky jsou internetové stránky, na nichž je umístěn obchod, tedy www.karolina-pliskova.com/obchod/.

2 Uzavření kupní smlouvy

2.1  Webové stránky obchodu obsahují informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2  Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. 1

2.3  Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku);
  • způsobu úhrady Kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

2.4  Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

2.5  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3 Cena zboží a platební podmínky

3.1  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený na Webových stránkách (dále jen „účet prodávajícího“);
  • platba kartou.

3.2  Společně s Kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

3.3  Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

3.4  V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.5  Případné slevy z Ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4 Přeprava a dodání zboží

4.1  Místo dodání Zboží je dodací adresa určená Kupujícím v Objednávce Zboží. Zboží se považuje za dodané doručením na takto určenou adresu. Odpovědnost za poškození nebo ztrátu objednaného Zboží přechází na Kupujícího momentem předání Zboží na této adrese. Nepřevezme-li Kupující objednané Zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li schopen uhradit Cenu Zboží), nese Kupující náklady s opakovaným dodáním.

4.2  Dodání (poštovné a balné) Zboží na území České republiky je placené (aktuální cena za dodání je uvedená na Webových stránkách).

4.3  Dodání zboží se bude realizovat dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího, a to v co nejkratším termínu po obdržení Objednávky Zboží (v případě platby dobírkou) nebo připsání kupní ceny na účet Prodávajícího (v případě bezhotovostní platby či platby kartou). Prodávající neodpovídá za žádnou škodu či náklady vzniklé Kupujícímu opožděným dodáním Zboží.

4.4  Doporučujeme Kupujícímu prohlédnout si Zboží bezprostředně při jeho převzetí (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození zásilky) dle potvrzení Objednávky. Pokud zásilka jeví známky poškození, doporučujeme balík nepřebírat, případně sepsat s řidičem/zaměstnancem dopravce protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je poté nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky na elektronické adrese Prodávajícího. V případě reklamace nevyhazujte obal, který bude použit jako důkaz. Pokud ovšem Kupující uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci vůči Prodávajícímu.

4.5  Místo pro uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího.

4.6  Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až po zaplacení Ceny Zboží v plné výši.

5 Odstoupení od kupní smlouvy

5.1  Kupující, který uzavřel Smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od Smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí Zboží.

5.2  Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, pokud Zboží bylo upraveno dle jeho požadavků.

5.3  Pro odstoupení od Smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od Smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od Smlouvy zašle Kupující na e-mailovou adresu nebo adresu sídla Prodávajícího uvedenou v těchto VOP. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

5.4  Kupující, který odstoupil od Smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5  Odstoupí-li kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí, a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.6  Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

5.7  Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

5.8  Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvypřijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

6 Práva z vadného plnění

6.1  Prodávající zodpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

  • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží;
  • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá.

6.2  Záruční doba na Zboží činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým užíváním. Kratší životnost Zboží vzhledem k uvedenému opotřebení Zboží, způsobeném jeho obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

6.3  Pokud k danému Zboží neexistuje záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje. Tento doklad zašle Prodávající Kupujícímu současně se Zbožím.

6.4  Kupující má při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, není- li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní Ceny Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží;
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit;
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží;
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží.

6.5 Pokud Kupující objeví na zakoupeném Zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného Zboží, má právo na reklamaci zboží. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

  • na e-mailovou adresu Provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře na https://www.karolina-pliskova.com/obchod/,případně na e-mailovou adresu info@karolina-pliskova.com
  • poštou na adresu sídla Provozovatele,

a následně zaslat nebo doručit reklamované Zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu s výrazným označením „REKLAMACE“, s popisem závady, kopií prodejního dokladu a s uvedením kontaktní údajů Kupujícího na výše uvedenou adresu Provozovatele.

6.6  V případě slevy nelze později reklamovat Zboží pro vadu, za níž byla sleva poskytnuta.

6.7  Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo na výměnu Zboží, je-li dostupné, nebo na odstoupení od Smlouvy.

6.8  Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.9  V případě neoprávněné reklamace je Provozovatel povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň Kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Provozovatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

7 Ochrana osobních údajů

7.1  Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje Kupujících zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,Nařízení“).

7.2  Právním titulem ke zpracování osobních údajů Kupujících je splnění Smlouvy mezi Prodávajícím jakožto správcem osobních údajů a Kupujícím jakožto subjektem osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

8 Závěrečná ustanovení

8.1  Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/.

8.3  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.4  Provozovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně a v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat. O případných změnách je Provozovatel povinen bezodkladně Kupujícího informovat.

8.5  Tyto VOP nabývají účinnosti dne 9.6.2020.

Napište mi zprávu

Všechna pole jsou povinná!

Hlavní partneři

Další partneři